ÜNİVERSİTELER ARASI TÜKETİCİ HUKUKU ÖDEV YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRİMİ

DEĞERLENDİRME KISTASLARI:

 1. Konu seçiminde özgünlük (Tüketici Hukukuna katkıda bulunup bulunmayacağı  ve Tüketicileri  aydınlatması ve korunması amacının gözetilip gözetilmediği),
 2. Konunun  ele alınmasında sistematik olarak düzenlilik ve tutarlılık,
 3. İfade ve dil bilgisi,
 4. Bilimsel inceleme ve kaleme alma ilkelerine ve yöntemine (öğreti ve yargı kararlarındaki görüşleri göz ardı etmemeyi ve bunlara  atıfta bulunmayı ihmal etmeme,  intihalden kaçınma gibi hususlara)  uyma,
 5. Varsa inceleme konusu ile ilgili olarak öğreti ve yargı kararlarında yer alan değişik görüşlerin eleştirel bir tavırla ele alınabilmesi  ve bu görüşler karşısında kendi özgün görüşünü gerekçesi ile açıklama cesareti,
 6. Açıklanan kişisel görüşlerin hukukun özellikle Tüketici Hukukunun genel ilkelerine uygun düşmesi,
 7. Yürürlükteki mevzuatta inceleme konusu ile ilgili eksiklikler ve isabetsizlikler varsa, bunları de lege ferenda (olması gereken) hukuk açısından belirtme

DERECEYE GİRENLER:

 1. MERVE BALABAN (Kadir Has Üni.) - Ödev metni için tıklayınız
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici  Sıfatı
 2. M. FATİH CENGİL (Çukurova Üni.) - Ödev metni için tıklayınız
  Tüketici Senedinin Nama Yazılı Olma Zorunluluğu (Karar incelemesi)
 3. İSLAM GEZER (Doğuş Üni.) - Ödev metni için tıklayınız
  Avrupa Birliği Direktifleri –Türk Doktrini ve Yüksek Yargı Kararları Işığında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  2009/4-176 E. 2009/279 K., 24.06.2009 Tarihli  Karar Analizi.
 4. CANSU KAYA, SÜMEYYE UYANIK, AYŞE KÜBRA ALTIPARMAK (Anadolu Üni.) - Ödev metni için tıklayınız
  Tüketici İşleminden Kaynaklanan İtirazın İptali Davasında Görevli Merci Sorunu
 5. SENA ÖZDE YELEK, GÜLSEN AYHAN (Ankara Üni.) - Ödev metni için tıklayınız
  Kayıp Kaçak Bedeliyle İlgili Yargıtay Kararının İncelenmesi