Davet

Değerli Dostlarım,

Tüketici hukuku, bu alanda özel olarak çalışan hukukçularının azlığı sebebiyle bugüne kadar hak ettiği değeri görmemiş, gelişememiş, geliştirilememiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yayımlandığı 1995 senesinden itibaren, sadece sivil hareketlerin üstün bir performans fakat amatör çalışma ve gayretleri ile belli bir noktaya kadar yükseltilmiş; ancak yeterli seviyeye bir türlü gelinememiştir.

Tüketici Hukukunun esaslı temellere oturtulamamasından, hem tüketiciler hem sektör hem kamu zarar görmekte ve neticede, bu alandaki eksiklikler herkese kaybettirmektedir.

Bu sebeplerle çıktığımız yolda amacımız, her sene düzenli olarak bir Tüketici Hukuku Sempozyumu yaparak,  hem Tüketici Hukukunu geliştirerek bütün denge unsurları için faydalı hale getirmek, hem de bu sempozyum için dünyanın dört bir tarafından uzman akademisyenler davet ederek, Türkiye’yi uluslararası camiada tüketici hukukunun merkezi haline getirmektir.

Bu amaç etrafında, bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olduğumuz “2. Tüketici Hukuku Sempozyumu”muza, siz değerli meslektaş ve dostlarımızın da sahip çıkması ve destek olması bizleri memnun edecektir.

Saygılarımla,

Av. Hakan TOKBAŞ
Genel Başkan
Tüketici Hukuku Enstitüsü

II. Tüketici Hukuku Sempozyumuna Davet

1982 Anayasasının tüketicinin korunmasına ilişkin özel düzenlemesine göre, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder (m.172). Bu düzenleme Devlete 3 temel görev yüklemektedir:

  1. Tüketicilerin korunması temel amacını gerçekleştirecek tedbirler almak,
  2. Bu konuda bilgilendirici, bilinçlendirici ve aydınlatıcı çalışmalar, yayınlar yapmak,
  3. Tüketicilerin kendi kendilerini koruyabilmeleri için örgütlenme çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek.

Bu görevleri yerine getirmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü kurulmuş (m.6) ve görevleri belirtilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde Bakanlık, tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, tüketiciyi aydınlatıcı ve eğitici tedbirler almak, tüketicilerin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenme yoluyla temsil edilmelerini sağlamakla görevlidir.

1995 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 sayılı Kanun çıkarılmış, bu Kanun 2003, 2007, 2008 yıllarında önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Halen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı kamuoyunun tartışmasına açılmış bulunmaktadır.

Tüketici Hukuku Enstitüsü, 1982 Anayasasında öngörülen tüketici girişimi olup bu yıl ikincisi yapılacak olan Tüketici Hukuku Sempozyumları da bu alandaki mevzuat ve uygulamaların değerlendirilmesiyle tüketicinin korunmasına ilişkin politika ve tedbirlerin belirlenmesine katkıda bulunma amacıyla düzenlenmektedir. Bu çerçevede 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde Doğuş Üniversitesinde yapılacak olan 2.Tüketici Hukuku sempozyumuna katılımınızı ve katkılarınızı saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. H. Fehim Üçışık
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı